Algemene inkoopvoorwaarden W. Schutten Gereedschappenhandel B.V.

1. Definities

1.1         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W. Schutten Gereedschappenhandel B.V., gevestigd te Haaksbergen. Handelsnamen van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. zijn: Techmag Haaksbergen, Techmag247.nl, Techmagshop.nl, Kit247.nl, DEvuurwerkhandel.nl en Vuurwerkstaffel.nl

1.2         Leverancier: de contractspartij van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. bij een overeenkomst (waaronder, doch niet uitsluitend begrepen: overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten in de ruimste zin des woords en overeenkomsten tot aanneming van werk), de door deze ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk daaronder begrepen.

1.3         Hulppersonen: de natuurlijke of rechtspersonen die namens Leverancier zijn belast met de levering van zaken en/of diensten of met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, daaronder begrepen: zowel de werknemers van Leverancier als derden die door deze zijn ingeschakeld.

2. Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten en het uitvoeren van werkzaamheden door Leverancier. De algemene voorwaarden van Leverancier worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.2         Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. aanvaard en zij gelden slechts voor de order of overeenkomst waarop ze betrekking hebben.

2.3         Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Ten aanzien van de nietige of vernietigde bepalingen vindt conversie als bedoeld in artikel 3:42 BW plaats.

3. Offertes, totstandkoming overeenkomsten, wijzigingen, onduidelijkheden

3.1         Een aanvraag van een offerte bindt W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. niet. Alleen schriftelijk door haar verstrekte opdrachten zijn voor W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. verbindend.

3.2         De overeenkomst komt tot stand indien door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. een schriftelijke opdracht bij Leverancier wordt geplaatst en deze opdracht binnen 14 dagen door Leverancier schriftelijk aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. wordt bevestigd. Zolang Leverancier de opdracht binnen deze termijn nog niet heeft bevestigd, heeft W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. de bevoegdheid de opdracht in te trekken. W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is in dat geval op generlei wijze schadeplichtig jegens Leverancier of zijn Hulppersonen.

3.3         Een offerte van Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van 30 dagen nadat het W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. heeft bereikt. Ingeval de uitnodiging van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. tot het uitbrengen van een offerte een afwijkende termijn inhoudt, geldt de onherroepelijkheid van de offerte voor de duur van die afwijkende termijn.

3.4         Bij afroepovereenkomsten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdracht voor een (deel) levering binnen het kader van de afroepovereenkomst door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. aan Leverancier wordt verzonden.

3.5         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is te allen tijde bevoegd de omvang of samenstelling van enige opdracht te wijzigen. Leverancier is gehouden die wijziging uit te voeren, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Indien zo’n wijziging wordt gedaan op een moment dat in redelijkheid van Leverancier niet kan worden verwacht daar uitvoering aan te geven zonder daar kosten of een meerprijs voor in rekening te brengen, zal Leverancier binnen 7 dagen na ontvangst van de opgave tot wijziging schriftelijk opgave van deze kosten of die meerprijs doen, waarna het aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is die kosten of meerprijs te accepteren, of uitvoering te verlangen van de oorspronkelijke opdracht (zonder toepassing van de opgegeven wijziging). Indien vorenbedoelde opgave niet binnen 7 dagen wordt gedaan, mag W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. erop vertrouwen dat uitvoering van de wijziging geen extra kosten of meerprijs met zich meebrengt.

3.6       Indien uitvoering van de opgegeven wijziging als bedoeld in artikel 3.5 een wijziging van de levertijd met zich meebrengt, dan zal Leverancier dat binnen 7 dagen na verzending van de opdracht of verzoek tot wijziging aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. meedelen, waarna het aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is de wijziging in de levertijd te accepteren, of uitvoering te verlangen van de oorspronkelijke opdracht (zonder toepassing van de opgegeven wijziging). Indien vorenbedoelde mededeling niet binnen 7 dagen wordt gedaan, mag W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. erop vertrouwen dat uitvoering van de gewijzigde opdracht geen wijziging in de levertijd met zich meebrengt.

3.7         Leverancier die aanvangt met de uitvoering van een opdracht zonder daartoe een schriftelijke order of instructie van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. te hebben ontvangen, doet dat volledig voor eigen rekening en risico. W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is niet verplicht tot enige vergoeding of betaling dienaangaande.

3.8         Bij fouten of onduidelijkheden in de documenten die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan, is Leverancier gehouden W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. daar onmiddellijk op te wijzen en verduidelijking te vragen.

3.9         Ingeval Leverancier of zijn Hulppersonen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik (moeten) maken van door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze bescheiden integraal onderdeel uit van de tot stand gekomen overeenkomst.

4. Prijs en prijsherziening, meer- en minderwerk, facturering en betaling

4.1         De prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier en zijn vast voor een periode van 1 jaar na opdrachtbevestiging, waarna de prijzen niet meer dan eenmaal per jaar kunnen worden aangepast. Prijswijzigingen worden gebaseerd op het prijsindexcijfer voor de desbetreffende branche.

4.2         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is slechts gehouden schriftelijk door haar opgedragen meerwerk te betalen.

4.3         De verrekening van minderwerk wordt in onderling overleg bepaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4         Facturen worden eerst na oplevering verzonden en dienen voorzien te zijn van een duidelijke specificatie, waaronder begrepen en indien van toepassing een manurenregister en de daarvoor benodigde gegevens. Tevens dienen de facturen voorzien te zijn van een door of namens W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. voor akkoord ondertekende bon als bewijs dat de levering heeft plaatsgevonden of dat het werk is opgeleverd.

4.5         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal betaling van de factuur (inclusief btw) plaatsvinden binnen 90 dagen na ontvangst van de factuur bij correcte levering. W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die door haar bij Leverancier opeisbaar zijn geworden. Het bepaalde in artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing ingeval W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. tot betaling overgaat.

4.6         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. kan zich te allen tijde beroepen op verrekening jegens zowel Leverancier als zijn Hulppersonen.

4.7         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. hoeft niet tot betaling – voorschotten daaronder begrepen – over te gaan indien het afgeleverde – naar aantallen en soort – niet overeenstemt met hetgeen op de factuur is vermeld, indien de factuur niet het ordernummer of de dagtekening van de overeenkomst vermeldt, alsook indien de factuur niet de overige gegevens vermeldt of deze niet gepaard gaat met de documenten die op grond van de tot stand gekomen overeenkomst tezamen met de factuur dienen te worden (mee) verzonden.

4.8         Indien niet binnen de overeengekomen termijn of op de overeengekomen plaats zaken zijn afgeleverd of diensten zijn verricht en W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. reeds voorschotten heeft betaald, is Leverancier tenminste de wettelijke handelsrente over de betaalde voorschotten verschuldigd gedurende de periode dat de tekortkoming zich voordoet, ongeacht of die tekortkoming al dan niet kan worden toegerekend aan Leverancier.

5. Levering, boete bij niet-tijdige levering, controle, emballage

5.1         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering te allen tijde DDP (Delivered Duty Paid) conform Incoterms® 2010 plaats: op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. Indien geen leveringsadres is overeengekomen, vindt levering plaats op het adres van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. (DDP magazijn W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. Haaksbergen, Nederland Incoterms® 2010).

5.2         De overeengekomen leveringstermijn geldt als stipt en fataal. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien een overschrijding van de leveringstermijn dreigt, dient Leverancier dit onder opgave van de reden voor de overschrijding onverwijld schriftelijk aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. te melden. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding.

5.3         Ingeval Leverancier niet tijdig levert, is hij voor elke dag of gedeelte van een dag waarmee de leveringstermijn wordt overschreden, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. een boete verschuldigd ter grootte van 10% van het bruto factuurbedrag waar de betreffende (deel) levering betrekking op heeft, zulks onverminderd de aanspraken van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op vergoeding van schade. De boete treedt niet in de plaats van en strekt ook niet in mindering op schade aan de zijde van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en laat haar recht op deugdelijke nakoming van levering onverlet.

5.4         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. behoudt zich het recht voor de overeengekomen termijn voor levering voor onbepaalde of bepaalde tijd uit te stellen. Leverancier is in dat geval verplicht de zaken deugdelijk te verpakken, afgescheiden en herkenbaar op te slaan, te conserveren, te beveiligen en te verzekeren. De in redelijkheid daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V., tenzij de oorzaak van het uitstel haar niet kan worden toegerekend of sprake is van overmacht.

5.5         Leverancier zorgt voor een adequate verpakking en beveiliging van de zaken alsmede voor geëigend vervoer waardoor de zaken in goede staat de plaats van bestemming bereiken en gelost kunnen worden. De door Leverancier te nemen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen dienen te zijn afgestemd op de aard en de eigenschappen van de (af) te leveren zaken.

5.6         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. onderwerpt de afgeleverde zaken bij ontvangst aan een oppervlakkige inspectie, waarbij slechts het aantal colli wordt geteld en in beginsel geen verpakkingen worden geopend. Het voorgaande staat een later beroep van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op gebreken aan het geleverde en/of niet of niet deugdelijke nakoming niet in de weg. Het bepaalde in de artikelen 6: 89 en 7:23 BW is uitgesloten.

5.7         Op de afleveringsbon dient in ieder geval te worden vermeld: omschrijving (naar artikelsoort en artikelnummer) van de afgeleverde zaken, het kenmerknummer waaronder de opdracht of levering bij W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. bekend is en de overige specifieke kenmerken die in de tot stand gekomen overeenkomst zijn omschreven.

5.8         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht een (af)levering te weigeren, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Leverancier, indien Leverancier niet voldoet aan één of meerdere bepalingen uit deze inkoopvoorwaarden of uit de tussen W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst.

5.9         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. geen vergoeding verschuldigd voor emballage.

5.10      Leverancier neemt te allen tijde en op eigen kosten emballage mee terug, tenzij W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. anders bepaalt. Voor zover emballage niet direct kan worden teruggenomen, haalt Leverancier deze op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op zonder daarvoor aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. kosten in rekening te brengen.

5.11      Leverancier dient in het geval van leenemballage deze duidelijk als zodanig te kenmerken. Leenemballage zal door Leverancier op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. kosteloos van haar worden teruggenomen.

5.12      W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht om emballage voor rekening en risico van Leverancier te retourneren indien Leverancier deze niet binnen 14 dagen na een verzoek tot terugname terughaalt.

6. Overdracht van verplichtingen

6.1         Verplichtingen uit de overeenkomst kunnen door Leverancier slechts na schriftelijke toestemming van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. aan een derde worden overgedragen, eventueel onder zekerstelling van de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven.

6.2         In spoedeisende gevallen en daarnaast indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen, is W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. bevoegd te verlangen dat Leverancier uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Eén en ander ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geldt met behoud van andere rechten of vorderingen die W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. aan een tekortkoming kan ontlenen.

6.3         Inschakeling van Hulppersonen is door Leverancier slechts toegestaan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V..

6.4         Vorderingen van Leverancier op W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. zijn niet vatbaar voor overdracht of bezwaring met enig beperkt recht daarop.

7. Keuring en kwaliteit

7.1         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na (af)levering te (doen) keuren. Indien bij keuring, controle of beproeving de zaken geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. dit schriftelijk aan Leverancier meedelen. De keuringskosten komen in dat geval volledig voor rekening van Leverancier.

7.2         Leverancier zal steeds zijn volledige medewerking verlenen aan een keuring door of namens W. Schutten Gereedschappenhandel B.V..

7.3         Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken is Leverancier gehouden binnen 5 werkdagen zorg te dragen voor herstel of vervanging van deze zaken, al naar gelang de wens van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V.. W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, of maatregelen te nemen of maatregelen te laten nemen door derden, voor rekening en risico van Leverancier indien deze niet binnen de gestelde termijn aan de verplichting tot herstel of vervanging voldoet.

7.4         Ingeval van gestaffelde levering gaat W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. er van uit dat de kwaliteit onveranderd zal blijven. Wijzigingen in de kwaliteit dienen schriftelijk aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. kenbaar te worden gemaakt.

7.5         W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht om afgekeurde zaken voor rekening en risico van Leverancier te retourneren indien Leverancier deze niet binnen 14 dagen na een verzoek tot terugname terughaalt.

7.6         In spoedeisende gevallen of indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging zal zorgdragen, heeft W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. het recht herstel of vervanging of een dekkingskoop voor rekening van Leverancier uit te (laten) voeren.

8. Garantie en conformiteit

8.1         Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet en de eigenschappen bezit die W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op grond van de overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, dat het voldoet aan de opgegeven eisen, specificaties en voorschriften, en dat het voldoet aan alle relevante (al dan niet wettelijke) bepalingen met betrekking tot onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

8.2         Voor zover Leverancier jegens zijn eigen leveranciers of Hulppersonen aanspraak kan maken op garanties, draagt Leverancier deze op eerste verzoek kosteloos aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. over. Leverancier zal daartoe alle eventueel benodigde handelingen en medewerking verrichten om die overdracht op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

8.3         Ingeval W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. bij de te leveren zaken geen nadere of specifieke eisen geeft, moeten die zaken tenminste van goede kwaliteit zijn, alsook voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking.

8.4         Door Leverancier te leveren zaken dienen vrij te zijn van alle (bijzondere) lasten en beperkingen, alsook van beperkingen voortvloeiende uit octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. een of meer lasten of beperkingen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft aanvaard.

8.5         Leverancier zal W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden, direct of indirect voortvloeiende uit de niet, niet tijdige of volledige naleving van de in dit artikel, deze voorwaarden of in de tot stand gekomen overeenkomst genoemde verplichtingen.

8.6         Een door of namens Leverancier verstrekte garantie zal worden verlengd met de periode gedurende W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. of haar afnemer(s) de betreffende zaken niet in gebruik hebben genomen of die zaken niet konden gebruiken vanwege één of meerdere tekortkomingen in de afgeleverde zaken.

8.7         Leverancier verleent tevens garantie overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden op zaken die – in het kader van de garantieverplichting – ter vervanging of herstel aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. of haar afnemer(s) zijn verstrekt, alsmede op de overige zaken die in direct of nauw verband staan met de krachtens de garantie ter vervanging of herstel geleverde zaken.

9. Risico- en eigendomsoverdracht en eigendommen W. Schutten Gereedschappenhandel B.V.

9.1         Op het moment van aflevering en ontvangstname en ondertekening van de vrachtbrief door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. gaat het risico en de eigendom van het geleverde over op W. Schutten Gereedschappenhandel B.V.. Leverancier garandeert dat de eigendom van het geleverde zonder enig eigendomsvoorbehoud wordt geleverd.

9.2         Acceptatie en in ontvangstname van het geleverde door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. als bedoeld in het voorgaande lid betekent geenszins een afstand van recht om op een later tijdstip te reclameren en betekent ook niet het prijsgeven van de rechten die W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. toekomen wegens toerekenbare tekortkomingen van Leverancier.

9.3         Op het moment dat zaken van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. zijn verwerkt in zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak die in eigendom aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. toebehoort. Leverancier houdt vanaf dat moment de zaken voor W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en blijft volledig voor een correcte levering aansprakelijk.

9.4         Ingeval van vooruitbetaling door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. gaat de eigendom van de te leveren zaken, inclusief de materialen waaruit deze vervaardigd worden, in zijn geheel over op W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op het moment van die vooruitbetaling en ongeacht de omvang van die vooruitbetaling. Leverancier houdt vanaf het moment van vooruitbetaling de zaken voor W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en blijft volledig voor een correcte levering aansprakelijk. Bij vooruitbetaling is W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. gerechtigd een bankgarantie of anderszins zekerheid van Leverancier te verlangen, ter meerdere zekerheid dat vooruitbetaalde bedragen worden teruggestort indien Leverancier zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt.

9.5         Ingeval W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. ter uitvoering van de overeenkomst zaken, daaronder begrepen (al dan niet digitale) gegevens en gegevensdragers, aan Leverancier ter beschikking stelt die niet worden verwerkt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Leverancier verplicht die zaken afzonderlijk op te slaan, duidelijk te waar- of kenmerken als zijnde eigendom van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en die zaken niet aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te bezwaren of voor een ander doel te gebruiken als waarvoor zij aan Leverancier zijn verstrekt. De in de vorige volzin bedoelde zaken dient Leverancier op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. kosteloos aan haar te retourneren.

9.6         Alle door Leverancier in opdracht van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. vervaardigde of ontwikkelde en (af) geleverde zaken, waaronder begrepen: beeldmateriaal, advertenties, tekeningen, litho’s en modellen, worden eigendom van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. alsmede de daaruit voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom en rechten tot bescherming van databanken. Indien rechtens vereist, is Leverancier verplicht op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. kosteloos mee te werken aan eventuele benodigde leverings- of vestigingshandelingen.

10. Tekortkoming, ontbinding, overmacht

10.1      Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Tot Leverancier gerichte verzoeken om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, doen daar niet aan af.

10.2      Indien de geleverde zaken niet in overeenstemming zijn met hetgeen W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. volgens de overeenkomst mocht verwachten, heeft W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. het recht de zaken voor rekening en risico van Leverancier te retourneren, onverminderd enig recht van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op ontbinding of schadevergoeding. Leverancier is op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. gehouden voor eigen rekening zorg te dragen voor onmiddellijk herstel of vervanging.

10.3      W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk zonder enige ingebrekestelling te ontbinden of nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten indien:
– Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst; of
– Leverancier in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend; of
– Leverancier in staat surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend; of- Leverancier zijn bedrijfsactiviteiten staakt; of
– Leverancier anderszins de beschikking en het beheer over zijn vermogen verliest; of
– ten laste van Leverancier (al dan niet conservatoir) beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven.
– Er sprake is van absolute overmacht, alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft. Bijvoorbeeld als gevolg van een overheidsbevel of wettelijk verbod. Onder absolute overmacht worden ook situaties verstaan als gevolg van weersomstandigheden, oorlogen, stakingen, natuurrampen en pandemieën.

10.4      In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op Leverancier direct en in zijn geheel opeisbaar.

10.5      W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die Leverancier als gevolg van een ontbinding of opschorting lijdt.

10.6      Een beroep op overmacht is voor partijen mogelijk binnen 30 werkdagen na aanvang van de tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Gebrek aan personeel, ziekte van personeel, stakingen, stroomstoringen, externe netwerkproblemen, defecten in computers, computerapparatuur of computerprogrammatuur in de ruimste zin des woords, verlate levering van zaken, transportproblemen, files en gebreken in de nakoming door derden of liquiditeitsproblemen vallen niet onder overmacht.

10.7      Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. behoudt dan het recht de overeenkomst te ontbinden zonder een vergoeding hoe ook genaamd aan Leverancier verschuldigd te zijn.

11. Aansprakelijkheid, vrijwaring en overige verplichtingen Leverancier

11.1      Leverancier is aansprakelijk voor alle schade van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. die ontstaat als gevolg van het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de verplichtingen uit de overeenkomst, de uitvoering van de door Leverancier ingeschakelde Hulppersonen daaronder mede begrepen. De productaansprakelijkheid van door of namens Leverancier geleverde zaken berust te allen tijde uitsluitend en volledig bij Leverancier.

11.2      Leverancier vrijwaart W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. tegen alle (financiële gevolgen van) aanspraken van derden in enig verband staande met het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk mede (doch niet uitsluitend) begrepen alle aanspraken van uitvoeringsinstanties of de belastingdienst in de ruimste zin des woords en alle aanspraken wegens inleners-, keten- en productaansprakelijkheid.

11.3.     W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter dekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. de plicht inzage in de daartoe strekkende polis en polisvoorwaarden te geven of een of meerdere vorderingen van Leverancier jegens de verzekeraar op eerste verzoek aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. te cederen of aan haar (al dan niet stil) te verpanden.

11.4.     Leverancier garandeert dat hij tijdig en volledig aan al zijn fiscaalrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke verplichtingen in de ruimste zin des woords voldoet en zal blijven voldoen.

11.5.     Leverancier is op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. gehouden kosteloos alle medewerking te verlenen, inzage en voldoende duidelijk inzicht te geven in zijn administratie en/of de aan hem verleende (werk)vergunningen en rekening en verantwoording af te leggen dat hij de in lid 4 bedoelde verplichtingen, met name wat betreft de door hem ingeschakelde Hulppersonen, tijdig en volledig nakomt, zoals de betaling van de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

11.6.     Leverancier is op eerste verzoek van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. gehouden schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen inzake de door hem tewerkgestelde personen, zoals het kosteloos verstrekken van al dan niet wettelijk voorgeschreven documenten, personaliagegevens, de arbeidsvoorwaarden, loonstaten, tijd en (man)urenregistratie, vergunningen, verklaringen en dergelijke. Door Leverancier tewerkgestelde personen dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren.

11.7.     Ingeval W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. door derden mocht worden aangesproken voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier als bedoeld in lid 4, is Leverancier naast de vrijwaring als bedoeld in lid 2 gehouden kosteloos alle medewerking te verlenen voor de bewijslevering dat W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. ter zake niet (toerekenbaar) tekort is geschoten.

11.8.     Onverminderd de aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. toekomende wettelijke opschortingsrechten, is W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. bevoegd de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier voor onbepaalde tijd op te schorten zodra W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. bekend wordt dat Leverancier één van de verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel niet, niet tijdig of volledig nakomt.

11.9.     Onverminderd de aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. toekomende wettelijke verrekeningsmogelijkheden, is zij tevens bevoegd één of meer (regres) vorderingen op Leverancier, al dan niet voortvloeiende uit de verplichtingen als bedoeld in lid 4, te verrekenen met enige vordering van Leverancier op W. Schutten Gereedschappenhandel B.V., ongeacht of de betreffende vordering van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. al dan niet opeisbaar is of voor vereffening vatbaar is geworden.

12. Veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en bouwafval

12.1.     Leverancier is verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, voor zover die betrekking hebben op het door hem geleverde, daaronder begrepen de voorschriften die gelden ter plaatse waar de uitvoering van de prestatie geschiedt, na te leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.

12.2.     Leverancier dient zorg te dragen voor in verband met de te verrichten levering eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.

12.3.     Leverancier dient op zijn kosten te zorgen voor het verwijderen en afvoeren van zijn eigen bouwafval, inclusief chemisch afval en emballage, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, tenzij W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. hem schriftelijk heeft meegedeeld dat het afval kan worden gedeponeerd op een door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. aangewezen verzamelplaats op de bouwplaats, in welk geval Leverancier ervoor zorgt dat het afval aldaar wordt verzameld.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen alle eventuele intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake van of met betrekking tot door Leverancier aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. geleverde zaken of ten behoeve van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. verrichte werkzaamheden of diensten voor zover rechtens mogelijk uitsluitend toe aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V..

13.2.     Leverancier garandeert dat de levering van zaken en/of diensten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere zakelijke rechten van derden. Leverancier vrijwaart W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. tegen alle (financiële gevolgen van) aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten, naburige rechten dan wel rechten tot bescherming van databanken.

13.3.     Leverancier is gerechtigd de informatie (daaronder mede begrepen tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke) die verstrekt is door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de overeenkomst. De informatie is en blijft eigendom van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V..

14. Source code computerprogrammatuur

14.1.     Leverancier is gehouden de source code van geleverde computerapparatuur ten behoeve van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. te bewaren.

14.2.     Indien Leverancier een faillissement of een staking van of een overname van zijn activiteiten door een derde voorziet, is hij verplicht met W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. in overleg te treden over veiligstelling van de source code van de programmatuur. Desgewenst is Leverancier gehouden de source code aan W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. over te dragen tegen een redelijke vergoeding.

15. Geheimhouding

15.1      Leverancier en de door deze ingeschakelde Hulppersonen zijn gehouden, ook na beëindiging van de overeenkomst, tot geheimhouding van de door W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. verstrekte gegevens en informatie in de ruimste zin des woords, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 50.000,– en onverminderd de aanspraken van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. op vergoeding van schade. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:92 BW en 6:93 BW wordt hierbij uitgesloten.

15.2      Ingeval Leverancier krachtens een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak gehouden is de in lid 1 bedoelde gegevens en informatie aan derden te verstrekken, is het aldaar bedoelde boetebeding niet van toepassing. In dat geval zal Leverancier niet eerder tot informatieverstrekking aan derden overgaan dan na voorafgaande toestemming van W. Schutten Gereedschappenhandel B.V..

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1      Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing ingeval van geschillen tussen W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en Leverancier of de door deze ingeschakelde Hulppersonen. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.
16.2      Alle geschillen tussen W. Schutten Gereedschappenhandel B.V. en Leverancier worden beslecht door de rechtbank te Almelo.
16.3      In afwijking van lid 2 kunnen geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde rechtbank (sector kanton) worden voorgelegd.

Presets Color