Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schutten BV

hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen een lid van SCHUTTEN B.V., verder te noemen “Verkoper”, en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen “Koper”, waarbij de Verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen “Zaken”en/of diensten (en/of gedeelten van diensten), verder te noemen “Diensten”, aan de Koper levert, ook indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Zaken en Diensten zijn verder gezamenlijk te noemen “Producten”.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen zijdens de Verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uit­druk­ke­lijk anders is ver­meld. De overeen­komst komt eerst tot stand door schriftelij­ke bevestiging van de Verkoper.
 2. Iedere offerte of aanbieding van de Verkoper is gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De Koper staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De Koper zal de Verkoper steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.
 3. Overeenkomsten gesloten door verte­genwoordigers van Verko­per of andere voor Verkoper optreden­de tussenper­sonen zijn voor de Verkoper niet bindend dan na uitdruk­kelijke schrif­te­lijke bevestiging van de overeen­komst door de Verkoper aan de Koper.
 4. De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door de Verkoper van documenten van de Koper waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
 5. De Verkoper mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. De Verkoper zal garant staan voor de uitvoering van zulke derden alsof hij zelf de overeenkomst uitvoert.

Artikel 2 Communicatie

 1. Iedere communicatie tussen partijen kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, dan is aan deze eis tevens voldaan indien de verklaring langs elektronische weg is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door de Verkoper opgeslagen versie van de communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Koper.
 3. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de emailbox van de Koper komt dit voor risico van de Koper.

Artikel 3 Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders door de Verkoper is aangegeven, luiden alle door de Verkoper gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn zij exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar de Verkoper is gevestigd en gedurende normale werktijden. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden verbonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door de Verkoper apart in rekening worden gebracht.
 2. Indien tussen het tijdstip van het aan­bod zijdens de Verko­per of de Koper en het tijdstip van tot­stand­koming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de Verkoper een prijsstij­ging van de verkoch­te Producten optreedt, is de Verkoper be­voegd deze prijsstijging aan de Koper door te bereke­nen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Als een wijziging in of een toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de Koper wordt overeengekomen, mag de Verkoper de overeengekomen prijs verhogen volgens zijn gebruikelijke tarieven. De Verkoper is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Indien de Verkoper aan een (potentiële) Koper adviezen ver­strekt of anders­zins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) Koper werk­zaamheden verricht, zonder dat ter zake een schriftelijke opdracht wordt ontvangen, heeft de Verkoper het recht aan de (potentiële) Koper de kostprijs van de hier­voor bedoelde werk­zaamheden door te berekenen.
 5. De kosten van of verband houdende met geleverde mon­sters en/of modellen kunnen aan de (potentiële) Koper worden doorberekend. Bij franco retourzending in on­beschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of mo­dellen zal het aan de (potentiële) Koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentië­le) Koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voor­goed onder zich te houden.

Artikel 4 Levertijd

 1. Verkoper spant zich in de Producten binnen de tussen partijen overeen­geko­men levertijd aan de Koper te leveren. Elke aansprakelijk­heid van de Verkoper voor overschrij­ding van de levertijd is uitgeslo­ten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Verkoper.
 2. Weigert de Koper niettemin de geleverde Zaken in ontvangst te nemen, dan is de Verkoper gerechtigd de geleverde Zaken elders op kosten van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeenge­komen koopprijs.

Artikel 5 Wijze van levering, risico

 1. De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schrifte­lijk vastge­legd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastge­legd, zal de wijze van levering door de Verkoper worden bepaald.
 2. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de Zaken voor rekening en risico van de Verkoper. In alle andere gevallen reizen de Zaken voor rekening en risico van de Koper.
 3. Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termij­nen is, resp. zijn vermeld en de Koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereen­komst nog niet alle Zaken heeft afgenomen, dan is de Koper verplicht aan de Verkoper op diens eerste verzoek een termijn mede te delen waarbin­nen alle Zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek van de Verko­per. Indien de Koper niet binnen drie dagen na het verzoek­ van de Verkoper aan laatstge­noemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen, zal Verkoper bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek de zaken voor reke­ning en risico van Koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de Zaken bij de Verkoper en ongeacht overmacht zijdens de Koper en onver­minderd de verplichting van de Koper tot betaling van de overeengeko­men koopsom. Alsdan is Verkoper tevens bevoegd de koopover­een­komst te ontbinden en zal de Koper zijn gehouden aan de Verkoper de kosten, schaden en interessen ter zake te ver­goeden. Gelijke bevoegdhe­den en verplichtingen rusten op de Verkoper resp. de Koper indien laatstge­noemde ondanks toezegging alle Zaken binnen de door hem aan de Verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezeg­ging niet nakomt.
 4. Zaken die door of vanwege de Verkoper speciaal voor de Koper moeten worden vervaar­digd, worden door de Koper aan­vaard plus of minus 10% van het overeengeko­men aantal, metrage of gewicht van de Zaken.

Artikel 6 Vervoer

 1. De Verkoper kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeen­komst niets is bepaald.
 2. De Koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersge­bied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunnin­gen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergun­ningen zijn verbon­den, komen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is aanspra­kelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbre­ken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmin­gen, ontheffingen en/of vergunnin­gen.
 3. Levering door de Verkoper geschiedt steeds naar het voer­tuig of vaar­tuig, dan wel op het werk in de onmiddellijke omgeving van het vervoermiddel waarmee wordt bezorgd. De Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Verkoper. Indien de Koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplich­ting na te komen, dan komen de daaruit voortvloei­ende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht.
 4. Bij levering franco werk of op de wal is de Verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijd­baar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

Artikel 7 Uitvoering Diensten

 1. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten door de Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen plaatsvinden, is de Verkoper gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Ingeval medewerkers van de Verkoper op de locatie van de Koper of derden Diensten verrichten, zal de Koper kosteloos zorgdragen voor alle faciliteiten  die in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
 4. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is de Verkoper gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Koper op te volgen. De Verkoper is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door de Koper worden vergoed conform artikel 3 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 Controle levering en klachten

 1. De Koper is verplicht bij ontvangst van de Producten direct te controle­ren of de aard en de hoeveelheid van de Producten beantwoordt aan de inhoud van de overeen­komst.
 2. Indien de Koper bij ontvangst van de Zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelhe­den c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangst­bewijs direct en onver­wijld aantekening te maken.
 3. Klachten zijdens Koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebre­ken aan het gelever­de, dienen bij de Verkoper schriftelijk te worden ingediend:
 4. ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ont­vangst van de Zaken;
 5. ingeval van levering franco voor de wal of franco stati­on: zodra mogelijk na ont­vangst van de Zaken doch in elk geval binnen veertien           dagen na levering van de Zaken;
 6. in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de Producten.

Alle gebreken die niet redelijkerwijs binnen de bovengenoemde periode konden worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk aan de Verkoper worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na de levering van de Producten.

 1. De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van een overeenkomst zullen geacht worden naar behoren te zijn uitgevoerd bij het vervallen van de tijdslimieten zoals genoemd in artikel 8 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. Na het vervallen van deze tijdslimieten mag de Koper geen andere klachten indienen bij de Verkoper aangaande mogelijke gebreken en heeft de Verkoper het recht zulke klachten te negeren.
 2. De Koper heeft geen recht om klachten in te dienen als:
 3. Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een product.
 4. het Product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
 5. het Product aan derden is overgedragen;
 6. de Verkoper de Producten geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en de Verkoper zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
 7. de Verkoper bij de vervaardiging van het Product grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de Koper heeft gebruikt;
 8. het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de handel of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of
 9. de Koper niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens de Verkoper is nagekomen.
 10. Onverminderd het bepaalde in artikel 11, zal de Verkoper, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige Product vervangen, het Product terugnemen en de Koper crediteren voor de prijs van het desbetreffende Product, of, in het geval van Diensten, het probleem of andere wijze verhelpen, zonder dat de Koper daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 11. Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper.
 12. Eventuele klachten aangaande een mogelijk gebrek of probleem worden niet gehonoreerd als de Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van de Verkoper, zal de Koper de Producten waarop de klacht (of een deel daarvan) betrekking heeft retourneren conform het bepaalde in artikel 13 lid 1, 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van de Verkoper als bedoeld in artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de Koper de gebrekkige Producten in zijn bezit houden.
 13. Indien omtrent de hoedanigheid van de Producten niets schriftelijk is overeenge­ko­men, zullen de Producten in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken en/of diensten gebruikelijk is.

10.Indien omtrent de hoedanigheid van de Zaken is overeengeko­men dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de Zaken.

Artikel 9 Keuring

 1. Koper heeft het recht de Zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de Koper. Onder de voor rekening van de Koper komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken.
 2. Levering van Producten volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoe­gen van Kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdi­rectie, geschiedt slechts indien en voor zover Kopers gebon­denheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan de Koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan de Verkoper heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat de Verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 3. In de gevallen, bedoeld in art. 8 lid 3 sub c van deze Algemene Voorwaarden, is Koper verplicht tijdig voor de verlading aan Verkoper kennis te geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschie­den.
 4. Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de Zaken niet voldoet aan de overeen­komst, dan is de Koper gehou­den Verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en Verkoper in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsge­vonden, vervalt het recht van de Koper om zich jegens de Verkoper op het resultaat van de keuring te beroe­pen.

Artikel 10 Garantie

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, geeft de Verkoper slechts garantie ten aanzien van de Producten indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende Product geldende fabrieksgarantiebe­palin­gen. Indien een garantie is overeengekomen, zijn de bepalingen in artikel 8 lid 5 tot en met 8 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij de Koper aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper, diens personeel of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het bedrag dat aan de Verkoper wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekeringspolis voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van de Verkoper om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van de Verkoper hoe dan ook worden beperkt tot:
 3. het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst; of
 4. als in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen, in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper meer bedragen dan € 15.000,– per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 5. Aansprakelijkheid van de Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens de Verkoper verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De Koper dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Koper vervalt.
 7. De Koper vrijwaart de Verkoper, medewerkers van de Verkoper en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door de Verkoper zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden (medewerkers van de Verkoper daaronder begrepen), ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Koper zal alle door de Verkoper of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met voornoemde aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst niet voor rekening komt van de Verkoper.
 8. Indien de Zaken niet door de Verkoper zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van de Verkoper jegens de Verkoper aansprakelijk zal zijn.

Artikel 12 Emballage

 1. De Verkoper is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de Koper in rekening te brengen.
 2. Na retourzending door de Koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactu­reerde bedrag aan de Koper worden gecrediteerd.
 3. Verkoper is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de Koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat re­tourneert, zulks ter beoor­deling van de Verkoper.

Artikel 13 Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden door de Verkoper niet dan na voor­afgaande toestemming van de Verkoper door deze geaccep­teerd.
 2. Zo Verkoper instemt met retourzending van geleverde Zaken, dient retour­zending door de Koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermel­ding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
 3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecredi­teerd onder aftrek van een nader door de Verkoper op te leggen percentage van de fac­tuurwaar­de, zulks ter bestrijding van onder meer de administra­tie- en magazijnkosten.
 4. Het in ontvangst nemen van door de Koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens Verkoper in van welke door de Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 14 Overmacht, ontbinding

 1. Bij overmacht zijdens de Verkoper is de Verkoper bevoegd de overeenge­komen leve­rings­termijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding voor de Verkoper uit voortvloeit.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverdeZaken voor zolang alle door de Koper verschuldigde bedragen voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Producten alsmede de bedragen bedoeld in artikel 16 lid 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, niet volledig aan de Verkoper zijn voldaan.
 2. Indien dezelfde soort Zaken door Verkoper aan Koper is gele­verd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij Koper nog aanwezige Zaken van dezelfde soort als onbetaald be­schouwd, behoudens tegenbe­wijs door de Koper.
 3. Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet behoor­lijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillisse­ment wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de Koper anderszins blijkt dat Koper aan zijn betalingsverplichtin­gen jegens Verkoper niet kan of zal voldoen, is Koper ver­plicht de aan Verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende Zaken op eerste verzoek aan Verkoper terug te geven. De Verkoper is voorts be­voegd zich zonder voorafgaande waarschu­wing of medede­ling bij Koper aan te dienen teneinde de voormelde Zaken direct onder zich te nemen dan wel te demonteren en terug te nemen, ook indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van de Koper zou zijn geworden.

Artikel 16  Betalingsvoorwaarden

 1. De overeengekomen koopprijs dient door de Koper aan de Verkoper te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, dan wel à contant bij afhalen van de gekochte Zaken.
 2. In geval van levering van Zaken geschiedt facturering bij levering van de desbetreffende Zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van levering van Diensten geschiedt facturering maandelijks achteraf op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door de Verkoper vast te stellen kredietbe­perkings­toe­slag. Deze toeslag wordt eerst door de Koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
 4. Indien de Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien de Koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien de Koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale bedrag zal bedragen.
 6. Koper is verplicht op eerste verzoek van de Verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek is Verkoper bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 17 Geschillen

 1. Alle met de Verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Neder­lands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Verkoper. Naast de woonplaats van de Verkoper wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper.
 2. Partijen kunnen, zo zich een geschil voordoet, nader over­eenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. De arbitrage zal te allen tijde worden uitgevoerd overeen­komstig het Reglement van het Arbitra­ge Insti­tuut Bouwstof­fen (AIBs), zoals dat regle­ment geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

Artikel 18 Afwijking

 1. Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukke­lijke en schriftelijk toestem­ming van de Verkoper.

Artikel 19 Conversie

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Verkoper en de Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Presets Color